Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
  • Users Online: 172
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

EDITORIAL

Forward thinking in stroke treatment: Advances in cerebrovascular reperfusion and neurorehabilitation

Ji Xunming

Year : 2015| Volume: 1| Issue : 1 | Page no: 1-2

   This article has been cited by
 
1 2-(2-Benzofuranyl)-2-Imidazoline Mediates Neuroprotection by Regulating the Neurovascular Unit Integrity in a Rat Model of Focal Cerebral Ischemia
Zheng Zhang,Linlei Zhang,Jiaou Chen,Yungang Cao,Man Qu,Xinda Lin,Zhao Han,Xunming Ji
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Cerebral watershed infarcts may be induced by hemodynamic changes in blood flow
Jingfei Shi,Ran Meng,Sanjay Konakondla,Yuchuan Ding,Yunxia Duan,Di Wu,Bincheng Wang,Yinghao Luo,Xunming Ji
Neurological Research. 2017; 39(6): 538
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Relationship between Post-Thrombolysis Blood Pressure and Outcome in Acute Ischemic Stroke Patients Undergoing Thrombolysis Therapy
Longfei Wu,Xiaoqin Huang,Di Wu,Wenbo Zhao,Chuanjie Wu,Ruiwen Che,Zhen Zhang,Fang Jiang,Tingting Bian,Tingting Yang,Kai Dong,Qian Zhang,Zhipeng Yu,Qingfeng Ma,Haiqing Song,Yuchuan Ding,Xunming Ji
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Spanning from the West to East: An Updated Review on Endovascular Treatment of Intracranial Atherosclerotic Disease
Mohammed Hussain,Neil Datta,Zhe Cheng,David Dornbos,Asif Bashir,Ibrahim Sultan,Tapan Mehta,Faris Shweikeh,Paul Mazaris,Nora Lee,Amre Nouh,Xiaokun Geng,Yuchuan Ding
Aging and Disease. 2017; 8(2): 196
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Phenothiazines Enhance Mild Hypothermia-induced Neuroprotection via PI3K/Akt Regulation in Experimental Stroke
Hong An,Yunxia Duan,Di Wu,James Yip,Omar Elmadhoun,Joshua C. Wright,Wenjuan Shi,Kaiyin Liu,Xiaoduo He,Jingfei Shi,Fang Jiang,Xunming Ji,Yuchuan Ding
Scientific Reports. 2017; 7(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Omega-3 fatty acid supplement prevents development of intracranial atherosclerosis
Jiamei Shen,Adam Hafeez,James Stevenson,Jianjie Yang,Changbin Yin,Fengwu Li,Sainan Wang,Huishan Du,Xunming Ji,Jose A. Rafols,Xiaokun Geng,Yuchuan Ding
Neuroscience. 2016; 334: 226
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article