• Users Online: 2222
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 

    Article Cited by others

CASE REPORT

Low-temperature plasma radiofrequency ablation in phantom limb pain: A case report

Li Hongyan, Li Yan, Guo Zhaoxuan, Hao Liyan, Li Yinyin, Tang Yuanzhang, Guo Yuna, Zhang Daqian, He Liangliang, Wang Yan, Meng Yuanguang, Li Fei, Ni Jiaxiang

Year : 2018| Volume: 4| Issue : 2 | Page no: 62-64

   This article has been cited by
 
1 Endoscopic mucosal resection of gastrointestinal polyps with a novel low-temperature plasma radio frequency generator: a non-inferiority multi-center randomized control study
Ming-Yan Cai, Liang Zhu, Xiao-Yue Xu, Jia-Xin Xu, Dan-Feng Zhang, Zhen Zhang, Quan-Lin Li, Wen-Zheng Qin, Li Feng, Jian-Guang Xu, Peng Li, Ping-Hong Zhou
Surgical Endoscopy. 2023;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Research Progress in the Treatment of Lacrimal Duct Obstruction
?? ?
Advances in Clinical Medicine. 2023; 13(03): 4082
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 A clinical study of C arm-guided selective spinal nerve block combined with low-temperature plasma radiofrequency ablation of dorsal root ganglion in the treatment of zoster-related neuralgia
Zhen-Wu Zhang, Yan Zhao, Tian-Yi Du, Juan Zhang, Qiong Wu, Zhe-Yin Wang
Frontiers in Neurology. 2023; 14
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Novel Therapies for the Treatment of Neuropathic Pain: Potential and Pitfalls
Pottathil Shinu, Mohamed A. Morsy, Anroop B. Nair, Abdulaziz K. Al Mouslem, Katharigatta N. Venugopala, Manoj Goyal, Monika Bansal, Shery Jacob, Pran Kishore Deb
Journal of Clinical Medicine. 2022; 11(11): 3002
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Amputation stump management: A narrative review
Yoo Jin Choo, Du Hwan Kim, Min Cheol Chang
World Journal of Clinical Cases. 2022; 10(13): 3981
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Clinical Observation of Low-Temperature Plasma Knife Tonsil Adenoidectomy for Pediatric Snoring and Analysis of Influencing Factors
Li Guo, Yirong Hu, Weiguo Li
Emergency Medicine International. 2022; 2022: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Endoscopic Low-Temperature Plasma Radiofrequency Ablation for Primary Thyroid-Like Low-Grade Nasopharyngeal Papillary Adenocarcinoma
Qing-Yao Zhong,Qiang Sun,Zhao-Hui Liu
Ear, Nose & Throat Journal. 2021; 100(7): 563
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Auricular Therapy for Treating Phantom Limb Pain Accompanied by Jumping Residual Limb: A Short Review and Case Study
Hongfang Tian,Hantong Hu,Xingling Li,Jing Liu,Qin Guo,Yang Li,Dexiong Han
Pain and Therapy. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Radiofrequency Techniques for the Alleviation of Post-amputation Phantom Limb Pain: a Systematic Review
James B. Meiling, George M. Raum, Brandon S. Barndt, Nicole V. Nguyen, Christopher T. Ha, Cynthia J. Beeler, F. Clay Smither
Current Physical Medicine and Rehabilitation Reports. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Clinical efficacy comparison of low-temperature plasma radiofrequency ablation and Nd:YAG laser in treating recurrent acquired nasolacrimal duct obstruction
Qiyu Qin,Bihua Li,JinJin Ming,Bo Liu,Yujie Mou,Xiuming Jin
Lasers in Medical Science. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Masticatory Dysfunction After Computed Tomography–Guided Plasma Ablation vs. Radiofrequency Ablation on Gasserian Ganglion for Idiopathic Trigeminal Neuralgia: A Randomized Controlled Trial
Shuyue Zheng,Xiuhua Li,Liqiang Yang,Liangliang He,Guoqing Cao,Zhanmin Yang,Jiaxiang Ni
Pain Medicine. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Comparison of the efficacy of two surgical procedures on adenoidal hypertrophy in children
H. Huang,L. Zhang,Q. Zhang,J. Zhong,L. Fu,Y. Mou
Archives de Pédiatrie. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article