• Users Online: 7429
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 

    Article Cited by others

REVIEW ARTICLE

Mitochondrial activity of human umbilical cord mesenchymal stem cells

Cozene Blaise M, Russo Eleonora, Anzalone Rita, Rocca Giampiero La, Borlongan Cesario V

Year : 2021| Volume: 7| Issue : 1 | Page no: 33-36

   This article has been cited by
 
1 The mitochondrial Ahi1/GR participates the regulation on mtDNA copy numbers and brain ATP levels and modulates depressive behaviors in mice
Bin Wang, Haixia Shi, Bo Yang, Zhigang Miao, Miao Sun, Hao Yang, Xingshun Xu
Cell Communication and Signaling. 2023; 21(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Large vessel occlusion stroke outcomes in diabetic vs. non-diabetic patients with acute stress hyperglycemia
Honglian Duan, Ho Jun Yun, Gary Benjamin Rajah, Fengli Che, Yanling Wang, Jing Liu, Yanna Tong, Zhe Cheng, Lipeng Cai, Xiaokun Geng, Yuchuan Ding
Frontiers in Neuroscience. 2023; 17
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Human umbilical cord mesenchymal stem cells-derived exosomes for treating traumatic pancreatitis in rats
Li Han, Zhirong Zhao, Xingyun Chen, Ke Yang, Zhen Tan, Zhu Huang, Lichen Zhou, Ruiwu Dai
Stem Cell Research & Therapy. 2022; 13(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Cerebral Glucose Metabolism and Potential Effects on Endoplasmic Reticulum Stress in Stroke
Sichao Guo, Alexandra Wehbe, Shabber Syed, Melissa Wills, Longfei Guan, Shuyu Lv, Fengwu Li, Xiaokun Geng, Yuchuan Ding
Aging and disease. 2022; : 0
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Association of CD90 Expression by CD14 + Dendritic-Shaped Cells in Rheumatoid Arthritis Synovial Tissue With Chronic Inflammation
Rie Kurose, Takashi Satoh, Akira Kurose, Yo-Ichi Satoh, Yasuyuki Ishibashi, Yuji Wakai, Tomoyuki Sasaki, Kinji Ishida, Katsutoshi Ogasawara, Takashi Sawai
ACR Open Rheumatology. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Umbilical Cord Mesenchymal Stromal Cells for Cartilage Regeneration Applications
E. Russo, M. Caprnda, P. Kruzliak, P. G. Conaldi, C. V. Borlongan, G. La Rocca, Andrea Ballini
Stem Cells International. 2022; 2022: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Mitochondria transplantation/transfer between single cells
Qin Hu, Jianfei Lu, Xiaohua Zhang, Ran Liu, Shao-Hua Yang
Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism. 2022; : 0271678X22
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article